Photo of actual subsite

Świadectwa energetyczne

 

 • świadectwa energetyczne budynków i lokali
 • projektowe charakterystyki energetyczne
 • analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Świadectwa i charakterystyki energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane również certyfikatem energetycznym jest to dokument określający parametry energetyczne budynku lub lokalu stanowiącego część budynku. Certyfikat energetyczny zawiera również informacje, czy budynek spełnia obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz zapotrzebowania na energię pierwotną.

 

  Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali:

 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Obowiązek ten dotyczy również budynków, w których powierzchnia użytkowa zajmowana przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Świadectwo energetyczne sporządza się po zakończeniu budowy i wykonuje się je na podstawie obowiązujących przepisów: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej”.

 

Projektowa charakterystyka energetyczna

Projektowa charakterystyka energetyczna jest dokumentem wymaganym w projekcie budowlanym.

  W charakterystyce energetycznej określone są parametry energetyczne budynku, takie jak:

 • sprawność instalacji ogrzewania oraz innych instalacji i systemów znajdujących się w budynku,
 • wykorzystywane źródła energii,
 • właściwości cieplne zewnętrznych przegród budynku.

Projektowa charakterystyka energetyczna zawiera również wyliczenia wykazujące czy projektowany budynek z przyjętymi rozwiązaniami budowlanymi i instalacyjnymi będzie spełniały wymagania dotyczące oszczędności energii (izolacyjność cieplna przegród budowlanych, zapotrzebowanie na energię pierwotną).

W projekcie budowlanym wymagana jest również analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii. W dokumencie tym przedstawiane są możliwe do zastosowania alternatywne systemy zaopatrzenia budynku w energię (oparte całkowicie lub częściowo na źródłach odnawialnych) oraz wyniki obliczeń porównawczych wykonane dla wybranych systemów.

SKONTANTUJ SIĘ Z NAMI

Sporządzamy świadectwa energetyczne budynków i lokali. Wykonujemy projektowe charakterystyki energetyczne oraz wymagane analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.