Wykonujemy audyty energetyczne ex-ante i ex-post konieczne do uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej, będącej formą finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

tel.: 508-142-269
kontakt@optimahouse.pl

Finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki Termomodernizacyjnej

Pożyczka Termomodernizacyjna jest formą finansowania kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Pożyczka charakteryzuje się niskim oprocentowaniem (0,5% , 0,25% lub 0,15%) stałym w całym okresie spłaty. O taką formę finansowania mogą się ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych.
Pożyczka Termomodernizacyjna realizowana jest przez Alior Bank S.A. oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pełniące role pośredników finansowych, zgodnie z umowami zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronach Alior Banku i ŁARR. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej formy finansowania.

Jakie warunki należy spełnić, żeby ubiegać się o pożyczkę

Finansowane są inwestycje wykazujące wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, za który uznaje się ograniczenie zużycia energii o co najmniej 25%, a przy inwestycjach w kotły, spalające biomasę lub paliwa gazowe, o co najmniej 30%. Możliwość osiągnięcia zakładanych efektów musi być potwierdzona przez audyt energetyczny. Konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie musi być zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru.

Okres spłaty, formy płatności

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 15 lat. Inwestor nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego. Pożyczka może pokryć nawet 100% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Uruchamianie pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych nieopłaconych faktur lub w formie zaliczek na rzecz inwestora. Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków.
Wydatkowanie środków musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie zależy od możliwości oszczędności zużycia energii. Przy oszczędności energii na poziomie od 25% do 40% oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5% w skali roku. Przy oszczędności energii na poziomie 40% do 60% oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku. Przy oszczędności energii powyżej 60% oprocentowanie wynosi 0,15%.