W ramach prowadzonej przez nas działalności wykonujemy różnego rodzaju opracowania i dokumenty, służące ocenie efektywności energetycznej budynków i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację prac termomodernizacyjnych. Poniżej znajduje się wykaz dokumentów, które opracowujemy.

Audyt energetyczny jest to ekspertyza , opracowywana w celu określenia optymalnego zakresu usprawnień termomodernizacyjnych. Wskazane w audycie rozwiązania mają służyć ograniczeniu zużywanej energii i zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Wykonany audyt daje odpowiedź na pytanie, które modernizacje są opłacalne, jakie będą koszty ich realizacji oraz po jakim czasie nastąpi zwrot poniesionych kosztów.
Audyt energetyczny jest niezbędny przy ubieganiu się o wsparcie finansowe na realizację prac termomodernizacyjnych.

W zależności od tego, co jest przedmiotem audytu, wykonuje się różne rodzaje audytów:
Audyt energetyczny budynku obejmuje usprawnienia, służące oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Możliwe do zaproponowania w audycie usprawnienia termomodernizacyjne to np.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien, wymiana kotła c.o., montaż pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.

Audyt remontowy obok usprawnień termo modernizacyjnych, ograniczających zużycie energii, uwzględnia również prace , służące poprawie stanu technicznego starych budynków mieszkalnych.
Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła sporządza się w przypadku modernizacji źródła ciepła zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem. Przykładem może tu być lokalna kotłownia, zaopatrująca w ciepło sąsiednie budynki.

Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej dotyczy przedsięwzięć ograniczających straty energii związane z przesyłem ciepła w rurociągach. Przykładem usprawnień może być poprawa izolacyjności cieplnej rurociągów lub zmiana tras, służąca zmniejszeniu długości sieci przesyłowej.

Audyt oświetlenia zawiera ocenę istniejącego systemu oświetlenia oraz wskazuje, służące wzrostowi efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w obrębie analizowanego przedsiębiorstwa oraz propozycje możliwych do wprowadzenia zmian służących zmniejszeniu zużycia energii. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata.

Analiza bilansu cieplnego jest opracowywana w celu określenia oszczędności , jaką uda się osiągnąć dzięki zastosowaniu planowanych usprawnień termomodernizacyjnych. Obliczana jest również uzyskana redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. W odróżnieniu od audytu , analiza bilansu cieplnego nie obejmuje kwestii finansowych. Analiza bilansu cieplnego jest niezbędna w niektórych programach finansujących prace termomodernizacyjne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzane dla całego budynku, części budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten sporządzany jest w celu przedstawienia użytkownikowi budynku jego podstawowych parametrów energetycznych. Zawiera również informacje, czy budynek spełnia obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii.

Projektowa charakterystyka energetyczna opracowywana jest na potrzeby projektu budowlanego. Główny celem tego dokumentu jest potwierdzenie, że budynek został zaprojektowany zgodnie z wymogami dotyczącymi oszczędności energii. Charakterystyka energetyczna zawiera informacje, dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku oraz sprawności energetycznej instalacji budynku.

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podobnie jak charakterystyka energetyczna, jest opracowywana na potrzeby projektu budowlanego. Dokument zawiera analizę porównawczą zaprojektowanych w budynku instalacji z alternatywnymi systemami opartymi na odnawialnych źródłach energii.

Raport z inspekcji termowizyjnej jest opracowywany po wykonanym badaniu termowizyjnym. Raport zawiera termogramy (wykonane zdjęcia) z zaznaczonymi mostkami termicznymi, nieszczelnościami i zlokalizowanymi zawilgoceniami. Na końcu każdego raportu znajduje się podsumowanie, zawierające wnioski z przeprowadzonego badania. Typowy raport z inspekcji domu jednorodzinnego zawiera około 50 zdjęć.