Sporządzamy audyty energetyczne i uproszczone analizy energetyczne budynków jednorodzinnych wykorzystywane w Programie Czyste Powietrze.

tel.: 508-142-269
kontakt@optimahouse.pl

Główne założenia programu Czyste Powietrze

Celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029.
Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcie mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Program obejmuje istniejące budynki jednorodzinne oraz nowo budowane budynki jednorodzinne.
Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym i montaż źródeł ciepła spełniających wymagania programu.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku, które mogą zostać dofinansowane zależy od tego czy jest to budynek istniejący czy nowo budowany, a w przypadku budynków istniejących również od daty wydania pozwolenia na budowę.
W przypadku budynków istniejących, w których źródłem ciepła jest stary kocioł na paliwo stałe niespełniający wymagań Programu, możliwe jest dofinansowanie wymiany źródła ciepła, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz montażu kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych.
Jeżeli w istniejącym budynku jest zainstalowane źródło ciepła spełniające wymogi Programu, a pozwolenie na budowę domu zostało wydane przed 15.12.2002, to również można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, prace termomodernizacyjne oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
Natomiast jeżeli dla budynku z zainstalowanym źródłem ciepła spełniającym wymogi Programu pozwolenie na budowę zostało wydane po 15.12.2002, to wsparcie finansowe można uzyskać jedynie na instalacje odnawialnych źródeł energii.
W budynkach nowo budowanych dofinansowywany jest montaż źródła ciepła oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Formy i wysokość dofinansowania

Dofinansowanie udzielane jest formie dotacji i/lub pożyczki. Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w formie dotacji, o dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki lub o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.
Wysokość dofinansowania jest określana na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek Beneficjenta.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

A) Budynki istniejące
• Demontaż i wymiana starych źródeł ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel lub biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza).
• Zakup i montaż urządzeń i instalacji, takich jak:
– kotły na paliwa stałe,
– kotły olejowe,
– węzły cieplne,
– systemy ogrzewania elektrycznego,
– kotły gazowe kondensacyjne,
– powietrzne pompy ciepła,
– pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.
• Koszty docieplenia przegród zewnętrznych budynku:
– ścian zewnętrznych,
– ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych,
– dachów i stropodachów,
– stropów nad przejazdami,
– podłóg na gruncie,
– ścian fundamentowych stykających się z gruntem w celu eliminacji mostów termicznych.
• Koszty docieplenia przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych.
• Koszty wymiany i montażu okien i drzwi zewnętrznych.
• Koszty montażu lub modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
• Koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne i mikroinstalacji fotowoltaicznych (finansowanie w formie pożyczki).
• Koszty zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
• Koszty przygotowania wymaganej dokumentacji:
– audytu energetycznego,
– branżowej dokumentacji projektowej,
– ewentualnej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

B) Budynki nowo budowane
• Koszty związane z zakupem i montażem urządzeń i instalacji takich jak:
– kotły na paliwa stałe,
– kotły olejowe,
– węzły cieplne,
– systemy ogrzewania elektrycznego,
– kotły gazowe kondensacyjne,
– powietrzne pompy ciepła,
– pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.
• Koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne i mikroinstalacji fotowoltaicznych (finansowanie w formie pożyczki).

Uwarunkowania i postanowienia dotyczące kwalifikowania kosztów

• Zakres rzeczowy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi wynikać z audytu energetycznego lub z uproszczonej analizy energetycznej.
• Montowane urządzenia i instalacje oraz stosowane wyroby budowlane i technologia wykonywania robót muszą spełniać wymagania techniczne programu.
• Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła może być dofinansowany jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
• Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu.
• Modernizowane przegrody budowlane muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 stycznia 2021 (WT 2021).
• W budynkach nowo budowanych, gdzie planowana jest wymiana źródła ciepła lub zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, konieczne jest, aby przegrody budowlane spełniały wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 stycznia 2021 (WT 2021).
• W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie wtedy gdy stare źródło ciepła zostanie trwale wyłączone z użytkowania. Potwierdzeniem wyłączenia z eksploatacji jest imienny dokument zezłomowania.
• Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.
• W programie określone zostały maksymalne jednostkowe wartości kosztów kwalifikowanych dla prac termomodernizacyjnych, zakupu i montażu urządzeń i wymaganej dokumentacji technicznej.