Izolacyjność cieplna

Izolacyjność cieplna zewnętrznych przegród budowlanych (np. ścian, okien, dachu) jest głównym czynnikiem decydującym o zapotrzebowaniu naszego budynku na ciepło. Lepsza izolacyjność cieplna powoduje, że mniej energii potrzebujemy do ogrzania budynku.
W budownictwie powszechnie stosowanym parametrem określającym izolacyjność cieplną jest współczynnik przenikania ciepła U. Im wartość współczynnika U jest niższa, tym przegroda budowlana ma lepszą izolacyjność termiczną. O całkowitej izolacyjności cieplnej decydują wartości współczynników U poszczególnych warstw, z których jest ona zbudowana. W przypadku ściany mogą to być np. mur, styropian, tynk.

Podstawy prawne

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych są określone prawnie. Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to wprowadza nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, które mają na celu ograniczenie strat energii cieplnej.

Wymogi dotyczące ścian zewnętrznych

Zgodnie z obowiązującym do końca 2013 roku rozporządzeniem wymagane było, aby wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych była nie większa niż 0,30 W/(m2K). Obecnie wymaga się, aby dla nowoprojektowanych i termomodernizowanych budynków współczynnik U wynosił nie więcej niż 0,25 W/(m2K). Budynki realizowane po roku 2017 będą podlegały jeszcze wyższym wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Oczywiście, mimo że ściana składa się z kilku warstw materiałów o różnej grubości, to decydujący wpływ na izolacyjność cieplną ma grubość warstwy termoizolacji.
To jak wymogi zwiększonej izolacyjności cieplnej wpłyną na minimalną grubość izolacji termicznej ścian zewnętrznych, obrazowo można przedstawić na przykładzie.

Przykład

Możemy się posłużyć przypadkiem ściany zewnętrznej wykonanej z pustaków ceramicznych (λ=0,440W/mK) z warstwą termoizolacji w postaci styropianu (λ=0,042W/mK). Poniżej znajdują się rysunki pokazujące, jaką grubość styropianu należy zastosować, aby spełnić warunki dotyczące izolacyjności cieplnej.

11 cm izolacji                         14 cm izolacji                 16 cm izolacji                       18 cm izolacji

U< 0,30U                                 U < 0,25U                                  U < 0,23U                           U< 0,20

Warto jest jednak stosować grubszą warstwę termoizolacji niż to wynika z konieczności spełnienia wymagań zawartych w warunkach technicznych. Ściany o wyższej izolacyjności cieplnej zapewnią mniejsze zużycie energii i większy komfort termiczny w okresie zimowym.